Płaca minimalna 2023 rok

Płaca minimalna pełni bardzo ważną rolę pod względem społecznym. Jej podstawowym zadaniem jest ochrona pracownika przed stosowaniem przez pracodawcę wyzysku polegającego na wypłacie zbyt niskiego wynagrodzenia za pracę. Wpływa ona także w bardzo poważnym stopniu na gospodarkę całego państwa.

Co to jest płaca minimalna?

Pojęcie „płaca minimalna” stanowi potoczne określenie minimalnego wynagrodzenia z pracę. Oznacza ono najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Musisz wiedzieć, że wszelkie kwestie z tym związane reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby jego ustalenia wg przepisów o płacy minimalnej, przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, a więc wypłacanych lub wydawanych w naturze, po odpowiednim przeliczeniu.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy.

W jaki sposób ustalana jest wysokość płacy minimalnej?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zasiadają w niej przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Jak ten proces wygląda?

Rada Ministrów, w terminie do 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, Ta zaś uzgadnia ją w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Następnie, wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Co, jeżeli jednak Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia we wskazanym terminie? Wówczas dokonuje tego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku. Nie może ono być jednak niższe od propozycji przedstawionej Radzie Dialogu Społecznego.

Zaznaczyć należy, iż wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje z Radą Dialogu Społecznego.

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, wynosi:

 • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca,
 • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia.

Ile obecnie wynosi płaca minimalna?

Wysokość płacy minimalnej obecnie określona jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952).

Zgodnie z nim, od dnia 1 stycznia 2023 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł. Jest to kwota brutto. Oznacza to, że odliczane są od niej składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a więc emerytalna, rentowa oraz chorobowa. Od pozostałej kwoty odejmowana jest też zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Powoduje to, że „na rękę” pracownik musi otrzymywać nie mniej niż 2709,48 złotych.

Od 1 lipca 2023 roku płaca minimalna wzrosła do kwoty 3600 zł brutto, a więc ponad 2780 zł netto.

Jakie są konsekwencje wypłacania wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej?

Wypłacanie wynagrodzenia za pracę w wysokości niższej, aniżeli wynikająca z przepisów o płacy minimalnej, stanowi naruszenie praw pracownika.

Zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy osoba, która wbrew obowiązkowi bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń wysokości wynagrodzenia za pracę – podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Dodać także trzeba, że jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas pracodawca ma obowiązek jego uzupełnienia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłaca się je za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Jakie jest znaczenie płacy minimalnej dla gospodarki państwa?

Płaca minimalna, poza zapewnieniem ochrony pracownikom, wpływa także w bardzo poważnym stopniu na gospodarkę całego państwa, przy czym wskazać można zarówno jego pozytywne, jak i negatywne strony.

Do tych pierwszych należą:

 • zwiększenie wysokości przeciętnych płac i przyczynienie się przez to do przyspieszenia tempa wzrostu i rozwoju innowacyjności gospodarki,
 • szybszy wzrost PKB, co powoduje zwiększenie dobrobytu obywateli państwa,
 • wzmocnienie popytu w gospodarce.

Do negatywnych aspektów istnienia płacy minimalnej należy zwiększenie obciążenia pracodawców kosztami wynikającymi ze stosunku pracy. To siłą rzeczy „zachęca” ich do tego, by zatrudniać osoby bez umowy o pracę, a więc „na czarno”. Wówczas bez konieczności wypłacania wynagrodzenia w tej wysokości i odprowadzania podatków oraz składek.

Podnoszenie najniższego wynagrodzenia przyczynia się także do wzrostu bezrobocia i sprzyja powstawaniu inflacyjnej spirali płacowo-cenowej. Obniża ona także konkurencyjność gospodarki.

Zdjęcie: Canva
Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

Praca zdalna zastąpi telepracę w Kodeksie pracy.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) dotyczący pracy zdalnej w dniu 19 maja 2021r. został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Do polskiego prawodawstwa regulacje dotyczące wykonywania pracy zdalnej trafiły w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19.

(Czytaj dalej na mamopracuj.pl)

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

Czy Twój pracodawca może zawiesić działalność?

Opieka nad dzieckiem Covid

Nasza Czytelniczka zwróciła się do nas z pytaniem, czy w sytuacji kiedy jej pracodawca zawiesił działalność z powodu epidemii koronawirusa, może ona – jako mama dwójki dzieci – skorzystać z opieki na młodsze, 5 – letnie dziecko. Okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Przeczytaj!

(Czytaj dalej na mamopracuj.pl)

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID – 19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP – D).

Kancelaria adwokacka adw. Lilianna Skiba

Wskazówki praktyczne do wypełnienia  Wniosku o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID – 19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP – D).

Świadczenie przysługiwać ma jednorazowo, gdy przestój w prowadzeniu działalności trwał nieprzerwanie co najmniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wypłatę świadczenia postojowego. Świadczenie postojowe wynosi  2080,00 zł brutto. Jednakże   osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, świadczenie postojowe przysługuje w  wysokości 1300,00 zł brutto.

Ustawa przewiduje możliwość uzyskania świadczenia w związku z postojem (zdefiniowanym jako przestój spowodowany przez COVID – 19) przez:

 1.  osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą, (na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych)
 2.  osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia lub świadczenia usług, o ile nie podlegają one ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

jeżeli osoby te nie podlegają  ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z umowy o pracę)

Świadczenie to przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

a nadto:

 1.         nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
  1. doszło do przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19;
  1. przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  1. przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – czyli kwoty 15 681 zł.
 •        zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia b.r

2.1.   przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – czyli kwoty 15 681 zł.

Osoby rozliczające się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej muszą jedynie spełnić warunek zaistnienia postoju (bez konieczności wykazywania spadku przychodów).

Jak wypełnić wniosek?

Należy uzupełnić  dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, numer NIP,  adres do korespondencji, nazwę skróconą płatnika składek. Należy wskazać również rachunek bankowy.

Ponadto wniosek zawiera oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:

a) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

b) przestój w prowadzeniu działalności

c) uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

–  inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;

W oświadczeniu jest zawarta klauzula która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wniosek należy podpisać (w wersji papierowej – własnoręcznym podpisem. we wniosku elektronicznym – podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym). 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Świadczenie postojowe jest wypłacane niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Co istotne, ze świadczenia postojowego nie będzie się dokonywało potrąceń i egzekucji.

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym: