Prawo pracy

 

Prowadzimy obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracowników, oraz pracodawców w sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy.

 

Obsługa prawna pracodawców obejmuje w szczególności:

 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników),
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomoc prawną w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców,
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych ,
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • zasady funkcjonowania rad pracowników w przedsiębiorstwie,
 • prawo pacy w zakładach opieki zdrowotnej,
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • szkolenia dotyczące stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie,
 • inne porady z zakresu prawa pracy.

 

Obsługa prawna pracowników obejmuje w szczególności:

 • analiza umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów związanych z zatrudnieniem,
 • prowadzenia sporów sądowych w sprawach ze stosunku pracy.
 • prowadzenie spraw dotyczących mobbingu oraz równego traktowania w pracy,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń o odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • praw i obowiązków pracowników.