W ocenie SA w Rzeszowie organ rentowy ma kompetencje nie tylko do badania tytułu zawarcia umowy o pracę, lecz także ważności jej poszczególnych części.

W orzecznictwie do tej pory nie ulegało wątpliwości, że ZUS ma możliwość zakwestionowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że stanowiące tę podstawę wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zmierzającej do obejścia prawa. Teraz jednak sąd poszedł znacznie dalej. Istnieje bowiem różnica pomiędzy możnością zakwestionowania umowy jako całości ze względu na jej cel polegający wyłącznie na objęciu ochroną ubezpieczeniową, a nie świadczeniu pracy (umowa pozorna), a uprawnieniem do przyglądania się poszczególnym zapisom.

Wyrok SA w Rzeszowie w wyroku z 4.11.2015 r., III AUa 632/15

Monitor Prawa Pracy | 1/2016

 

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

Zmiany w prawie dotyczące uprawnień rodzicielskich już obowiązują!

Zmiany w prawie dotyczące uprawnień rodzicielskich już obowiązują!

Z dniem 2 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw   z 24 lipca 2014 r.

Zmiany polegają w szczególności na wydłużeniu urlopu rodzicielskiego przy równoczesnym zlikwidowaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski wydłużono do 32 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz 34 tygodni przy urodzeniu większej liczby dzieci podczas jednego porodu. 16 z 32 tygodni takiego urlopu (rodzicielskiego)  można wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat.

Odnośnie możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy, zmianie uległ czas w którym łączenie takie będzie możliwe. Obecnie jest to 64 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, a 68 tygodni w pozostałych przypadkach.

Wydłużono również czas na złożenie przez pracownika wniosku o udzielenie urlopów rodzicielskiego i wychowawczego, wg znowelizowanych przepisów termin ten wynosi 21 dni.

Nowelizacja wydłużyła również czas, w którym ojcowie będą mogli wykorzystać urlop ojcowski. Obecnie ojcowie  mają czas na skorzystanie z tej możliwości aż do ukończenia przez dziecko  24 miesięcy.

Pracujący rodzice  mogą też wymieniać się płatną opieką nad dzieckiem bez względu na podstawę zatrudnienia.

Po zmianie przepisów urlopy rodzicielskie i wychowawcze można  wykorzystywać aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym: